Jak przeprowadza się ekshumację zwłok?
Lifestyle

Jak przeprowadza się ekshumację zwłok?

Pierwszym krokiem podczas ekshumacji jest zanotowanie lokalizacji i stanu grobu. Jeśli nie został naruszony, zespół doświadczonych specjalistów wykopie niewielki dół próbny, aby ustalić, czy nie ma innych grobów, które mogłyby zostać naruszone. Zespół wyznaczy także granice grobu i zapisze jego lokalizację wraz z wszelkimi elementami wyróżniającymi, takimi jak elementy dekoracyjne lub marker. Jeśli nie znaleziono innych grobów, rozpoczyna się wykopaliska. W wielu przypadkach groby są odpowiednio oznaczone i zabezpieczone przed zniszczeniem. Jednak gdy zostaną uszkodzone przez naturalne procesy, takie jak erozja lub wandalizm, specjaliści mogą mieć trudności z określeniem miejsca, w którym należy kopać. Zjawisko to znane jest jako pochówek wtórny i występuje wtedy, gdy zwierzę przenosi zwłoki z pierwotnego miejsca spoczynku na inny obszar w obrębie tego samego ekosystemu lub nawet innego ekosystemu. W większości przypadków takie wtórne pochówki nie stanowią zagrożenia dla osób mieszkających w pobliżu, ponieważ nie zawierają one żadnych cennych szczątków ludzkich, kości ludzkich ani innych wartościowych przedmiotów. Istnieje kilka różnych metod, które mogą być stosowane do odkrywania zakopanych ciał. Metody ekshumacji różnią się w zależności od rodzaju gleby i rodzaju przestrzeni grobowej istniejącej wokół cmentarza. Czasami specjaliści są w stanie przejrzeć warstwy ziemi bez naruszania czegokolwiek, ale nie zawsze jest to możliwe.

Określanie lokalizacji grobu

Pierwszym zadaniem zespołu ekshumacyjnego jest określenie lokalizacji grobu. Można to zrobić na dwa sposoby. – Przeglądając księgi cmentarne i zaznaczając przybliżoną lokalizację grobu. – Lokalizując grób za pomocą technologii GPS. GPS to sposób dokładnego pomiaru danej lokalizacji za pomocą urządzenia zwanego odbiornikiem. Jest to system oparty na Globalnym Systemie Pozycjonowania (GPS), czyli konstelacji satelitów, które wysyłają sygnały z bardzo dużą dokładnością. Odbiornik GPS jest w stanie odebrać sygnał z satelitów i określić lokalizację z dużą dokładnością. Lokalizacja GPS jest zapisywana, a następnie firma zajmująca się geomappingiem sądowym tworzy mapę cmentarza na podstawie współrzędnych GPS. Mapa ta powinna dać zespołowi pojęcie o wielkości cmentarza i wielkości grobu, w którym prawdopodobnie znajduje się ciało.

Wykopanie grobu w celu potwierdzenia jego istnienia

Po ustaleniu lokalizacji grobu zespół specjalistów przystępuje do wykopywania. W tym momencie usuwana jest pierwsza warstwa ziemi i odsłaniany jest grób. W początkowej fazie wykopalisk może być możliwe ustalenie, czy grób jest pusty, czy też zawiera szczątki osoby. Jeśli grób jest pusty, zespół może ustalić, w jaki sposób został pierwotnie zakopany, i w razie potrzeby dokonać pewnych napraw grobu. Jeśli grób zawiera szczątki ludzkie, następnym krokiem jest usunięcie ich wszystkich. Zespół użyje łopat i innego sprzętu do usunięcia ziemi otaczającej grób. W niektórych przypadkach do przebicia się przez powierzchnię ziemi używa się ciężkich maszyn. Po usunięciu ziemi zespół użyje sond i innego sprzętu, aby zbadać głębokość grobu. Zmierzą również szerokość grobu i wysokość miejsca pochówku. Informacje te pozwolą na określenie typu grobu i miejsca na cmentarzu.

Usunięcie wszystkich szczątków ludzkich i innej zawartości z grobu

Gdy będzie to bezpieczne, zespół specjalistów wykopie z grobu wszystkie ludzkie szczątki. W niektórych przypadkach usuwane są wszystkie szczątki ludzkie, a także trumna lub trumienka. W takiej sytuacji w grobie pozostaje tylko trumna lub trumienka. Dzięki temu specjaliści mogą stwierdzić, czy ciało jest nadal nienaruszone, i w razie potrzeby dokonać jego naprawy. W zależności od przypadku konieczne może być także usunięcie innych elementów znajdujących się w grobie. Mogą to być wszelkie przedmioty dekoracyjne, takie jak porcelana lub szklane pojemniki, a nawet żelazne lub stalowe pręty, które mogły być umieszczone wokół grobu. Przedmioty te mogły zostać umieszczone w grobie, aby chronić szczątki, lub mogły zostać przeniesione w nowe miejsce po odkopaniu grobu.

Usunięcie wierzchniej warstwy gleby wokół grobu w celu stworzenia płaskiej, solidnej powierzchni przed zastąpieniem jej nowym materiałem

Po usunięciu szczątków ludzkich i innej zawartości grobu, gleba zostanie zastąpiona nowym materiałem. Zostanie to wykonane metodą zwaną spulchnianiem wierzchniej warstwy gleby. Wierzchnia warstwa gleby jest pobierana z okolicznego terenu i transportowana na cmentarz. Tam miesza się go z materią organiczną i innymi dodatkami do gleby, aby stworzyć solidną podstawę przed zastąpieniem jej na miejscu. Pomaga to ustabilizować glebę, dzięki czemu jest ona mniej podatna na erozję wodną. Ponadto gleba wzbogaca się o składniki odżywcze, co sprawia, że jest bardziej przyjazna dla roślin. Następnie zespół doda nowy materiał, taki jak gleba i materia organiczna. Używa się także skał, piasku i innych rodzajów dodatków, aby stworzyć solidną powierzchnię. W niektórych przypadkach konieczne może być stworzenie nowej powierzchni poprzez wykopanie nowego dołu. Można to zrobić ręcznie lub przy użyciu ciężkich maszyn.

Zastąpienie ziemi wokół grobu ubitym materiałem

Po umieszczeniu nowej warstwy wierzchniej gleby na grobie należy ją zagęścić. Dokonuje się tego za pomocą maszyny, która rozbija glebę na mniejsze kawałki i zagęszcza je. Pomaga to utworzyć solidną, zagęszczoną powierzchnię na szczycie grobu i zapobiega erozji grobu przez wodę.

Ponowne ustawienie nagrobka lub elementów dekoracyjnych po zakończeniu prac

Po ponownym zasypaniu grobu nową ziemią i uszczelnieniu grobu można go ponownie wykorzystać. Można to zrobić na dwa sposoby: ciało może zostać ponownie pochowane na tym samym cmentarzu lub na innym cmentarzu. W przypadku ponownego pochówku w tym samym grobie, ciało może zostać pochowane w taki sam sposób, w jaki zostało pierwotnie pochowane. W przypadku ponownego pochówku na innym cmentarzu ważne jest, aby ciało zostało poddane ponownej ekshumacji. Jeśli ciało zostanie ponownie złożone w tym samym grobie, może zacząć się rozkładać, zanim zostanie odkryte, co może przysporzyć rodzinie problemów przy próbie identyfikacji ciała.

Wnioski

Kiedy ciało umiera, ważne jest, aby szanować zmarłych. Najlepszym sposobem na uszanowanie zmarłych jest upewnienie się, że ciało zostało prawidłowo pochowane. Oznacza to, że trumny są szczelnie zamknięte, a grób nie jest uszkodzony. Na cmentarz nie należy wpuszczać złodziei grobów, wandali i innych niepożądanych osób. Groby mogą być także niszczone przez zwierzęta, takie jak dzikie psy, dziki i lisy. Oprócz prawidłowego pochówku ważne jest oznaczenie grobów członków rodziny na cmentarzu. Pomaga to zapobiegać wandalizmowi, dewastacji i okradaniu grobów. Może też pomóc w odnalezieniu grobu, jeśli zostanie przypadkowo uszkodzony.