Gospodarka-odpadami-niebezpiecznymi
Biznes

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi – najważniejsze wytyczne dla przedsiębiorców

Odpady niebezpieczne wytwarzane przez przedsiębiorstwa wymagają specjalnego traktowania. Z uwagi bowiem na swoje właściwości zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Czym są odpady niebezpieczne? Jakie są ich rodzaje? Jak powinien gospodarować nimi przedsiębiorca? Oto najważniejsze wytyczne.

Odpady niebezpieczne – definicja, kody i rodzaje. Czym się charakteryzują? Kto je wytwarza?

Za odpady niebezpieczne uznaje się te, które wykazują minimum jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Mogą one być m.in.: wybuchowe, łatwopalne i wysoce łatwopalne, utleniające, drażniące, żrące, toksyczne, szkodliwe, infekcyjne czy też rakotwórcze. Zalicza się do nich też odpady, które charakteryzują się właściwościami zagrażającymi zdrowiu ludzi lub zwierząt albo środowisku.

Kody odpadów w sześciocyfrowym układzie określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów. Te kwalifikowane jako niebezpieczne są dodatkowo oznaczone gwiazdką – *. Można do nich zaliczyć np.:

 • przepracowane oleje silnikowe – 13 02 08*,
 • zużyte rozpuszczalniki powstające np. w warsztacie samochodowym – 14 06 03*,
 • opakowania po farbach – 15 01 10*,
 • zużyte świetlówki – 16 02 13*,
 • naczynia laboratoryjne – 16 03 03*,
 • przeterminowane nieorganiczne i organiczne odczynniki chemiczne – 16 05 07* i 16 05 08*,
 • baterie i akumulatory ołowiowe i niklowo-kadmowe – 16 06 01* i 16 06 02*.

Odpady niebezpieczne są wytwarzane przede wszystkim w przemyśle (zwłaszcza w branży hutnictwa, obróbki metalu i koksownictwa), a także sektorze usług, transporcie i służbie zdrowia. Za ich powstawanie odpowiedzialne są również gospodarstwa domowe.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie – główne wytyczne

W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i rodzaju wytwarzanych odpadów gospodarka odpadami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie może wyglądać odmiennie. Istnieją jednak ogólne wytyczne, których należy się trzymać bezwzględnie. Przedsiębiorca, który w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej wytwarza odpady niebezpieczne, powinien:

 • zapobiegać powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczać ich ilość oraz oddziaływanie na środowisko,
 • zapewniać zgodny z obowiązującymi przepisami środowiskowymi odzysk odpadów niebezpiecznych, jeżeli nie udało się zapobiec ich wytworzeniu,
 • zapewniać zgodne z obowiązującymi przepisami środowiskowymi unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, jeśli nie udało się ani zapobiec ich wytworzeniu, ani poddać odzyskowi.

Co więcej, do każdego wniosku o wydanie decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami niebezpiecznymi przedsiębiorca (posiadacz odpadów) jest zobowiązany do wskazania sposobów zapobiegania ich powstawaniu, ewentualnie ograniczenia ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko.

Jeżeli przedsiębiorca wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg, ma obowiązek:

 • uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • przedłożyć informację na temat wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,
 • uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją generującej je instalacji.

Przewóz odpadów niebezpiecznych z miejsca ich powstawania do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiony ma być przeprowadzony zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie odpadów niebezpiecznych.

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie to wymagające i skomplikowane – także pod względem prawnym – przedsięwzięcie. Niniejszy tekst stanowi jedynie próbę wskazania najważniejszych obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w związku z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych.

Sprawę komplikuje nie tylko zawiłość przepisów środowiskowych, ale również dynamika wprowadzanych w prawie modyfikacji. Ustawicznie zmieniające się wytyczne utrudniają funkcjonowanie firmom i wprowadzają w stan niepewności. Dlatego wszelkie wątpliwości co do obowiązków i formalności warto konsultować ze specjalistami ds. środowiska. Pozwoli to uniknąć dotkliwych kar i zagwarantuje, że przedsiębiorstwo będzie funkcjonować zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

źródło: https://www.ekomeritum.pl/