cele-biznesowe
Marketing

Czym są i jak wyznaczać cele biznesowe?

Wyznaczanie celów biznesowych to złożony proces, nawet jeśli działa się w pojedynkę. Nie warto jednak poddawać się po pierwszych niepowodzeniach i rezygnować w obawie przed związanymi z tym wyzwaniami. Istnieją bowiem skuteczne sposoby formułowania tego, co chce się osiągnąć w biznesie. Zwiększają one szanse na powodzenie obranych zamierzeń. Jak więc wyznaczać cele biznesowe?

Czym są cele biznesowe? Dlaczego warto je wyznaczać? Główne kategorie celów

Pokazują, w jakim kierunku ma podążać firma. Motywują do działania i ułatwiają monitorowanie postępów. Pozwalają ocenić opłacalność powziętych założeń. Cele biznesowe, bo o nich mowa, pełnią wiele funkcji w przedsiębiorstwie. Dlatego ich wyznaczanie jest tak ważne. Pominięcie procesu sprawi, że Twoja firma będzie dryfować, zamiast jasno podążać w wyznaczonym kierunku.

Najprościej mówiąc, cele biznesowe to najważniejsze punkty (kamienie milowe), na których realizacji przedsiębiorstwo chce się skupić, przyjmując określoną strategię. Można je podzielić na dwie główne kategorie.

  1. Cele strategiczne. Wyznacza się je na podstawie misji i wizji firmy, przy uwzględnieniu trendów rynkowych i etapu rozwoju, na jakim znajduje się przedsiębiorstwo. Określa się je w długiej perspektywie, zazwyczaj 5-letniej.
  2. Cele operacyjne. Wynikają z celów strategicznych i są wyznaczane zazwyczaj na rok. Dotyczą konkretnych działów oraz pracowników i podlegają ocenie. Mogą przybrać formę zadaniową, finansową lub rzeczową, np. pozyskanie 5 dodatkowych klientów, sprzedaż za 500 000 zł.

Jak wyznaczać cele biznesowe? Koncepcja S.M.A.R.T.

Istnieją różne koncepcje, które pomagają w prawidłowym formułowaniu zarówno celów biznesowych (strategicznych i operacyjnych), zawodowych, jak i osobistych. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest koncepcja S.M.A.R.T. Wymaga ona dogłębnego przeanalizowania tego, co chce się osiągnąć. W efekcie motywuje do działania i pozwala czerpać większą satysfakcję z realizacji obranych zamierzeń. Zgodnie z jej założeniami, dobrze wyznaczony cel jest:

  • S (Specific) – konkretny – czyli jednoznacznie sformułowany, tak aby jego zrozumienie nie stanowiło kłopotu,
  • M (Measurable) – mierzalny –  tak określony, aby można było sprawdzić stopień jego realizacji i to, czy zakładane rezultaty zostały osiągnięte,
  • A (Achivable) – osiągalny – cel nie może być zbyt ambitny, gdyż podkopuje to wiarę w jego osiągnięcie, a w efekcie zmniejsza motywację do działania,
  • R (Relevant) – istotny – stanowi ważny krok naprzód, a jednocześnie ma określoną wartość dla realizującej go osoby (osób),
  • (Time-bound) – określony w czasie – ma dokładnie wyznaczony termin realizacji.

W wersji alternatywnej A oznacza ambitious, czyli ambitny – obrany cel ma być zatem stosunkowo trudny do realizacji, ale wciąż osiągalny. Zwiększa to motywację. Natomiast R w tym wypadku oznacza realistic, czyli realistyczny, a więc możliwy do osiągnięcia. Istnieje również wersja rozszerzona oryginalnej koncepcji – S.M.A.R.T.E.R. Zgodnie z jej założeniami, cel powinien być dodatkowo:

  • E (exciting) – ekscytujący – czyli ciekawy i nieobojętny dla realizującej go osoby,
  • R (recorded) – zapisany – ma to służyć zwiększeniu motywacji do jego osiągnięcia. Z zapisanego celu trudniej bowiem zrezygnować.

Wyznaczanie celów biznesowych – o czym jeszcze pamiętać?

Oprócz S.M.A.R.T. (S.M.A.R.T.E.R.) istnieje szereg innych koncepcji, które można wykorzystać przy wyznaczaniu celów biznesowych – m.in. metodologia OKR, SPVEM czy też EXACT. Każda (łączenie ze S.M.A.R.T.) ma swoje pułapki i wyzwania. Dlatego przed wdrożeniem warto przeanalizować i wybrać tę, która najlepiej odpowiada specyfice firmy.

W procesie wyznaczania i realizowania celów biznesowych kluczowymi czynnikami przesądzającymi o powodzeniu procesu są motywacja i ambicja. Nie zawsze jednak wystarczają. Ważną rolę odgrywają również środki i narzędzia, którymi dysponuje firma. Nie można ustalać celów w oderwaniu od nich, gdyż najprawdopodobniej ich realizacja zakończy się fiaskiem.

Wyznaczanie celów biznesowych to trudne i złożone przedsięwzięcie. Dlatego warto zaangażować w proces specjalistę. Mentorka, konsultant biznesowy lub coach biznesu nie tylko pomoże w sformułowaniu celów strategicznych i operacyjnych w taki sposób, aby motywowały do działania, ale również oceni zasoby firmowe. W efekcie poczynione założenia będą realne do osiągnięcia.

źródło: ewanizio.pl